สารขององค์สันตปาปา

☘A beautiful message from Holy Father Pope Francis:

 

He says, “Rivers do not drink their own water; trees do not eat their own fruit; the sun does not shine on itself and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other. No matter how difficult it is…Life is good when you are happy; but much better when others are happy because of you.”

 

Let us all remember then that every changing colour of a leaf is beautiful and every changing situation of life is meaningful, both need very clear vision. So do not grumble or complain, let us instead remember that Pain is a sign that we are alive, Problems are a sign that we are strong and Prayer is a sign we are not alone!!

 

If we can acknowledge these truths and condition our hearts and minds, our lives will be more meaningful, different and worthwhile!! ☘️☘️

 🌿A blessed Easter Everyone ❤️🌿

 

 

 

สารขององค์สันตปาปา

 

“มหานทีไม่ดิ่มวารีแห่งตนฉันใด

ต้นไม้ก็ไม่กินผลของมันฉันนั้น

พระอาทิตย์ก็ไม่ส่องสว่างให้ตน

กลิ่นสุคนธ์แห่งดอกไม้นำสุขแก่คน

 

ชีวิตนั้น…เพื่อผู้อื่นเป็นกฏธรรมชาติ…

เราทุกคนเกิดมาเพื่อเกื้อกูลกัน

ไม่ว่ามันจะลำบากยากเข็ญสักปานใด

อยู่สุขก็ดีนะ แต่ดีกว่าคือสร้างมันขึ้นมา

 

ขอทุกคนจดจำไว้ให้แม่นมั่นว่า

ใบไม้เปลี่ยนสีคราใด ความงามตามมา

สถานการณ์ใหม่นำมาซึ่งความหมายใหม่

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เชิดชูเด่นสัจธรรมนี้

 

เหตุฉะนั้น โปรดอย่าได้บ่นหรือก่นด่าผู้ใด

หากแต่ตระหนักว่า เจ็บปวดคือยังไม่ตาย

เจอปัญหาสาหัส แปลว่าเรายังเข้มแข็ง

คุกเข่าอธิษฐานแปลว่าเราไม่อยู่เดียวดาย

 

หากเราตระหนักรู้สัจธรรมเหลาวนี้ไซร้

และปรับจิตปรับใจปรับความคิดเสียใหม่

ชีวิตของเราจะเปี่ยมล้นด้วยความหมาย

แตกต่าง ติ่นเต้น และคุ้มค่าที่จะอยู่ต่อไป

     ขอพรวันอีสเตอร์จงเป็นของท่าน

(ถอดเป็นไทยเมื่อ ๑๒ เมษายน โดย KKS)

 

Spread the love
Top