ถ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ต้องเรียนรู้จากบุคคลต่างๆที่พระเจ้าทรงสำแดงไว้ในพระคัมภีร์

 

 

 

ลูกา 24:32
เขา​จึง​พูด​กัน​ว่า “ใจ​เรา​เร่า​ร้อน​ภาย​ใน​เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เรา​ตาม​ทาง เมื่อ​ทรง​อธิบาย​พระ​คัมภีร์​ให้​เรา​ฟัง​มิใช่​หรือ”

 

ลูกา 24:45
ครั้ง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​บันดาล​ให้​ใจ​เขา​ทั้ง​หลาย​เกิด​ความ​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ​ได้​เข้าใจ​พระ​คัมภีร์​

 

Spread the love
Top