1โครินทร์13:13

ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

 

Spread the love
Top